Print Friendly, PDF & Email

Από τον Τραμπ στο Πολυτεχνείο μέσω Σούδας! (vid)

Η πο­λι­τι­κή ξε­φτί­λα της νέο «αρι­στε­ράς»

Οταν έχεις ξε­πε­ρά­σει κάθε όριο ξε­δια­ντρο­πιάς κι αθλιό­τη­τας κα­πη­λευό­με­νος τους ηρω­ϊκούς αγώνες των κομ­μου­νι­στών,

όταν χρη­σι­μο­ποιείς τους 200 της Και­σα­ρια­νής και το Μπε­λο­γιάν­νη για να εξα­γνί­σεις τη βαρβαρότητα της πο­λι­τι­κής σου,

όταν διορ­γα­νώ­νεις του­ρι­στι­κές εκ­δρο­μές στη Μα­κρό­νη­σο για να διαφημίσεις την ψευδεπίγραφη αριστεροσύνη σου,

τότε δεν θα διστάσεις ούτε στην επέτειο του Πολυτεχνείου.

Από τον Τραμπ στο Πολυτεχνείο μέσω Σούδας
Από τον Τραμπ στο Πολυτεχνείο μέσω Σούδας

Ο λόγος ασφα­λώς για τον Σύριζα.

Αυτή τη φορά, η νε­ο­λαία Σύριζα απο­φά­σι­σε πως η φε­τι­νή 44η επέ­τειος του Πο­λυ­τε­χνεί­ου προσφέρεται και για λίγο ξέ­πλυ­μα της αντι­λαϊ­κής αντερ­γα­τικής πο­λι­τι­κής της κυ­βέρ­νη­σης.

Ετσι, στην χθε­σι­νή ανα­κοί­νω­σή της για το Πο­λυ­τε­χνείο, γρά­φει, με­τα­ξύ άλλων, τα εξής «ωραία»:

«44 χρό­νια μετά από αυτή τη σπου­δαία στιγ­μή αντί­στα­σης και νίκης, η Ελ­λά­δα, μετά από μία μακρά πε­ρί­ο­δο λι­τό­τη­τας που έπλη­ξε κυ­ρί­ως τις πιο αδύ­να­μες κοι­νω­νι­κές τά­ξεις, προσπαθεί σή­με­ρα να στα­θεί με τις δικές της δυ­νά­μεις.

Σε συν­θή­κες ερ­γα­σια­κής απορ­ρύθ­μι­σης και ερ­γο­δο­τι­κής αυ­θαι­ρε­σί­ας, που χαρακτηρίζουν την αγορά ερ­γα­σί­ας, γί­νο­νται για πρώτη φορά κι­νή­σεις στην κατεύθυνση προ­στα­σί­ας των δικαιωμάτων των ερ­γα­ζο­μέ­νων».

Δεν πε­ρι­μέ­να­με βέ­βαια από τη νε­ο­λαία του κυ­βερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος να ανα­φερ­θεί στα μνη­μό­νια της «πρώ­της φοράς αρι­στε­ρά», στο βά­θε­μα της ασυ­δο­σί­ας του κε­φα­λαί­ου, στην εργασιακή ζούγκλα , στις γο­νυ­κλι­σί­ες της κυ­βέρ­νη­σης σε ΣΕΒ και με­γα­λο­ερ­γο­δό­τες.

Δεν πε­ρι­μέ­να­με καν να πει κου­βέ­ντα για το ξυ­λο­φόρ­τω­μα και το ψέ­κα­σμα των συ­ντα­ξιού­χων από την «αρι­στε­ρή κυ­βέρ­νη­ση», για τη φο­ρο­λη­στεία και το γε­νι­κό­τε­ρο τσά­κι­σμα των λαϊ­κών δικαιωμάτων στο βωμό της πε­ρι­βό­η­της ανά­πτυ­ξης.

Αντι­λαμ­βα­νό­μα­στε την πρε­μού­ρα της νε­ο­λαί­ας Σύριζα να βάλει πλάτη στο ξε­φτι­σμέ­νο πα­ρα­μύ­θι της δήθεν «φι­λο­λαϊ­κής» δια­χεί­ρι­σης του καπιταλιστικού συ­στή­μα­τος, όπως και την ανά­γκη τους να ξεπλύνουν, με όποιο δυ­να­τό τρόπο, τη βάρ­βα­ρη – αντι­λαϊ­κή πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ.

Το αξιο­ση­μεί­ω­το ωστό­σο είναι πως μέσα στις 400 λέ­ξεις της ανα­κοί­νω­σης τους για την επέ­τειο του Πο­λυ­τε­χνεί­ου δεν υπάρ­χει ούτε νύξη για τις ΗΠΑ και το ρόλο τους στα χρό­νια της Χού­ντας.Προ­φα­νώς, οι πρό­σφα­τες «κο­λε­γιές» της συ­γκυ­βέρ­νη­σης με τη διοί­κη­ση Τραμπ, η ανα­βάθ­μι­ση της Σού­δας και των άλλων βά­σε­ων, τα F-16 και τα λοιπά συμ­φω­νη­θέ­ντα έχουν προ­τε­ραιό­τη­τα έναντι της ιστο­ρι­κής αλή­θειας.

«Το Πο­λυ­τε­χνείο ζει, ζήτω οι Αμε­ρι­κα­νοί!»

Στο σύν­θη­μα αυτό θα μπο­ρού­σε να συ­μπυ­κνω­θεί η πολιτική ξε­φτί­λα της αρι­στε­ράς του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και της νε­ο­λαία της.

Αρθρο τoυ Νίκου Μότ­τα

Από το Ατέχνος

Σχόλιο: Από τη μια γλύφουν Ομπάμα και Τραμπ… Δίνουν βάσεις παλιές και νέες στους φονιάδες, σκέφτονται ακόμα και την μεταφορά πυρηνικών στον Άραξο κι έχουν το θράσος να μιλούν για το ΕΑΜ και την ΕΠΟΝ.

Ο λαός όμως έχει τόση οργή…

που οι συριζαίοι θα κάνουν πορείες, χέρι – χέρι με τα ΜΑΤ!

Σύνδεσμοι και βίντεο: Ροβεσπιέρος

(Visited 397 times, 1 visits today)